TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CƠ THỂ CON NGƯỜI

Contents

I. Tự vựng giờ đồng hồ Anh về khung người người thường xuyên gặpII. Trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành cơ thể người

Sức khỏe là vốn quý độc nhất vô nhị của bé người, có sức khỏe là gồm tất cả. Để tất cả sức khỏe xuất sắc trước hết bạn phải hiểu khung người mình đúng không nhỉ nào? ngoài những từ vựng về khung hình người hay gặp, phần lớn từ vựng siêng ngành cũng tương đối bổ ích. Hãy cùng Patado mang đến với chủ đề ngày bây giờ và bổ sung cập nhật thêm vốn từ vựng giờ Anh về cơ thể người với bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về cơ thể con người

Cách lưu giữ 100 từ vựng giờ đồng hồ anh hàng ngày bạn vẫn biết tuyệt chưa

Học từ vựng giờ Anh bằng thẻ flashcard siêu dễ dàng tại nhà

I. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về khung hình người hay gặp

Nói về từ bỏ vựng tiếng Anh nhà đề khung người người chúng ta sẽ nói đến những phần tử cơ thể rất có thể dễ dàng nhận thấy ngay đúng không nào?

Phần đầu

Từ vựngNghĩaPhiên âm
headĐầu/hed/
faceMặt /feɪs/
partNgôi rẽ/pɑːrt/
chinCằm/tʃɪn/
hairTóc/her/
beardRâu /bɪrd/
mustacheRia /ˈmʌs.tæʃ/
foreheadTrán/ˈfɑː.rɪd/
earTai/ɪr/
eyeMắt/aɪ/
eyelashLông mi/ˈaɪ.læʃ/
eyebrowLông mày/ˈaɪ.braʊ/
noseMũi/noʊz/
mouthMiệng/maʊθ/
lipMôi/lɪp/
ToothRăng/tuːθ/
TeethRăng số nhiều/tiːθ/
neckCổ/nek/
napeGáy/neɪp/

*

Từ vựng về công ty đề thành phần cơ thể

2. Phần thân

Bạn cảm thấy bộ phận cơ thể fan nào là gợi cảm nhất? Ngực? Vai? Xương quai xanh? giỏi vòng eo nhỉ?

Từ vựngNghĩaPhiên âm
chestNgực/tʃest/
shoulderVai/ˈʃoʊl.dɚ/
clavicularXương quai xanh/kləˈvɪk.jə.lɚ/
backLưng/bæk/
bellyBụng/ˈbel.i/
waistEo/weɪst/
armpitNách /ˈɑːrm.pɪt/

3. Phần chi

Từ vựngNghĩaPhiên âm
armCánh tay/ɑːm/
elbowKhuỷu tay /ˈel.bəʊ/
forearmCẳng tay/ˈfɔː.rɑːm/
handTay/hænd/
fingerNgón tay/ˈfɪŋ.ɡɚ/
fingernailMóng tay/ˈfɪŋ.ɡɚ.neɪl/
thighĐùi/θaɪ/
legChân/leɡ/
calfBắp chân /kæf/
kneeĐầu gối/niː/
ankleMắt cá/ˈæŋ.kəl/
toenailMóng chân/ˈtoʊ.neɪl/
toeNgón chân/toʊ/
heelgót chân/hiːl/

4. Các phần cơ thể

Khoang sọ với ống xương sống: 
Từ vựngNghĩaPhiên âm
brainBộ não/breɪn/
spinal cordTủy sống/ˌspaɪ.nəl ˈkɔːrd/
heartTim/hɑːrt/
lungPhổi/lʌŋ/
gulletThực quản/ˈɡʌl.ət/
Khoang bụng: 
Từ vựngNghĩaPhiên âm
liverGan/ˈlɪv.ɚ/
bowelRuột/ˈbaʊ.əl/
stomachDạ dày/ˈstʌm.ək/
kidneyThận/ˈkɪd.ni
wombTử cung (ở nữ)/wuːm/

II. Trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành khung hình người

Chắc hẳn rất nhiều từ vựng giờ Anh nhà đề cơ thể người mà họ không nhìn thấy hay hầu hết từ vựng siêng ngành về y tế thì đã ít khi nói tới đúng không nào?

Có thể các bạn chưa biết, những hệ thống khung người con fan cùng phối kết hợp để triển khai một công dụng hoàn chỉnh. Giữa bọn chúng có mối quan hệ mật thiết, thuộc nhau xong các công dụng tạo phải sự sinh sống của cơ thể.

Xem thêm:

Các hệ cơ quan

Hệ vận động : Muscular system ( /ˈmʌs.kjə.lɚ ˈsɪs.təm/ )

*

Từ vựngNghĩaPhiên âm
muscularhệ cơ/ˈmʌs.kjə.lɚ/
flexor carpi groupcơ cấp cổ tay quay/ˈflek.sɚ/
skeletalbộ xương/ˈskel.ə.t̬əl/
trapeziuscơ thang/trəˈpiː.zi.əs/
latissimus dorsicơ sống lưng to/ləˌtɪs.ə.məs ˈdɔːr.saɪ/
external obliquecơ chéo cánh ngoài/ɪkˈstɝː.nə l oʊˈbliːk/
rectus abdominiscơ bụng/ˈrek.təs æbˈdɑːm.ə.nɪs/
quadriceps femoris groupnhóm cơ túi đầu đùi/ˈkwɑːd.rəˌseps fɪˈmɔːr.ɪs ɡruːp /
peroneus longuscơ cẳng chân/ˌper.əˈniː.əs ˈlɔŋ.ɡəs /
tibialis anteriorCơ cẳng chân trước/ˌtɪb.iˈæl.ɪs ænˈtɪr.i.ɚ /
extensor digitorum longuscơ doạng chung các ngón chân/ɪkˈsten.sɚ dɪdʒ.ɪˈtɔːr.əm ˈlɔŋ.ɡəs /
frontaliscơ trán/frʌnˈtæl.ɪs/
orbicularis oculicơ mắt/ɔːrˌbɪk.jəˈler.ɪs/
zygomaticuscơ đụn má/ˌzaɪ.ɡəˈmæt̬.ɪ.kəs/
massetercơ cắn/mæsˈiː.t̬ɚ/
stemodeido-massoidcơ cổ/ˌstɝː.noʊ.klaɪ.doʊˈmæs.tɔɪd/
deltoidcơ mồi nhử vai/ˈdel.tɔɪd/
pectoralis majorcơ ngực lớn/ˌpek.təˈræl.ɪs/
biceps brachiicơ bắp tay/ˈbaɪ.seps ˈbreɪ.ki.aɪ/
iliopsoascơ thắt sống lưng chậu/ˌɪl.iˈɑːp.soʊ.əs/
adductor longuscơ khép dài/əˈdʌk.tɚ/
gastrocnemiuscơ bụng chân/ˌɡæs.troʊˈkniː.mi.əs/
stermocteido mastoidcơ ức đòn chũm/ˌstɝː.noʊ.klaɪ.doʊˈmæs.tɔɪd/
triceps brachiicơ tam đầu/ˈtraɪ.seps ˈbreɪ.ki.aɪ/
flexor digitorumcơ gấp chung sâu các ngón tay/ˈflek.sɚˌdɪdʒ.ɪˈtɔːr.əm/
hamstring groupcơ đùi sau/ˈhæm.strɪŋ ɡruːp/
achilles tendongân gót chân/əˌkɪl.iːz ˈten.dən/
extensor digitorumCơ giạng chung những ngón tay/ɪkˈsten.sɚ dɪdʒ.ɪˈtɔːr.əm/
extensor carpi groupcơ trụ sau/ɪkˈsten.sɚ/
latissimus dorsicơ tam giác dọc theo phía 2 bên lưng/ləˌtɪs.ə.məs ˈdɔːr.saɪ/
gluteus mediuscơ mông nhỡ/ˈɡluːt̬i.əs ˈmiː.di.əs /
gluteus maximuscơ mông lớn/ˈɡluːt̬i.əs ˈmæk.sə.məs/
sartoriuscơ may/sɑːrˈtɔːr.i.əs/
peroneus longusRãnh gân cơ mác dài/ˌper.əˈniː.əs ˈlɔŋ.ɡəs/

*

Hệ tuần hoàn: Circulatory ( /ˈsɜːrkjələtɔːri/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
heartTim/hɑːrt/
bloodMáu/blʌd/
Blood cellsCác tế bào máuˈblʌd ˌsel/
plasmaHuyết tương/ˈplæz.mə/
White blood cellBạch cầu/ˌwaɪt ˈblʌd ˌsel/
Blood vesselMạch máu/ˈblʌd ˌves.əl/
arteryĐộng mạch/ˈɑːr.t̬ɚ.i/
veinTĩnh mạch/veɪn/
vena/ˈviː.nə/
capillaryMao mạch/kəˈpɪl.ɚ.i/

*

Từ vựng chuyên ngành khung hình người

Hệ hô hấp : Respiratory ( /ˈres.pə.rə.tɔːr.i/) :
Từ vựngNghĩaPhiên âm
noseMũi/noʊz/
pharynxHầu/ferˈɪn.dʒiːz/
LarynxThanh quản/ˈler.ɪŋks/
WindpipeKhí quản/ˈwɪnd.paɪp/
trachea/ˈtreɪ.kiə/
bronchusPhế quản/ˈbrɑːŋ.kəs/
lungPhổi/lʌŋ/
Hệ hấp thụ : Digestive ( /daɪˈdʒes.tɪv/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
tongueLưỡi/tʌŋ/
toothRăng/tuːθ/
gulletThực quản/ˈɡʌl.ət/
LarynxThanh quản/ˈler.ɪŋks/
stomachDạ dày/ˈstʌm.ək/
Small intestineRuột non/ˌsmɑːl ɪnˈtes.tɪn/
Large intestineRuột già/ˌlɑːdʒ ɪnˈtes.tɪn/
diaphragmCơ hoành/ˈdaɪ.ə.fræm/
spleenLá lách/spliːn/
liverGan/ˈlɪv.ɚ/
Gall-bladderTúi mật/ˈɡɑːl ˌblæd.ɚ/
pancreasTuyến tụy/ˈpæŋ.kri.əs/
anusHậu môn/ˈeɪ.nəs/
Hệ bài trừ : urinary ( /ˈjʊr.ɪ.ner.i/ )

*

Từ vựng giờ Anh hệ bài xích tiết

Từ vựngNghĩaPhiên âm
kidneyThận /ˈkɪd.ni/
bladderBóng đái./ˈblæd.ɚ/
Hệ thần kinh: Nervous system : /ˈnɜː.vəs ˌsɪs.təm/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
brainNão bộ/breɪn/
Spinal cordTủy sống /ˌspaɪ.nəl ˈkɔːrd/
nerveCác dây thần kinh/nɜːv/

*

Từ vựng khung hình hệ thần kinh

Hệ nội tiết: Endocrine system ( /ˈen.də.krɪn ˌsɪs.təm/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
Endocrine glandTuyến nội tiết/ˈen.də.krɪn ˌɡlænd/
Pituitary glandTuyến yên/pɪˈtuː.ə.ter.i ˌɡlænd/
Thyroid glandTuyến giáp/ˈθɑɪ·rɔɪd
pancreasTuyến tụy/ˈpæŋ.kri.əs/
pancreatic/pæŋ.kriˈæt.ik/
gonadTuyến sinh dục/ˈɡoʊ.næd/
Hệ sinh dục : Reproductive system ( /ˌriː.prəˈdʌk.tɪv ˌsɪs.təm/ )
Từ vựngNghĩaPhiên âm
testicleTinh hoàn ở nam/ˈtes.tɪ.kəl/
ovaryBuồng trứng ở nữ/ˈoʊ.vər.i/
Từ vựngNghĩaPhiên âm
bladderbàng quang /ˈblæd.ɚ/
skinda/skɪn/
urethraniệu đạo /jʊˈriː.θrə/
Sweat gland tuyến mồ hôi /ˈswet ˌɡlænd/

2. Tế bào

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hillock /ˈhɪl.ək/
Hummock/ˈhʌm.ək/
Knoll/noʊl/
Mound/maʊnd/
EpidermisMô biểu bì/ˌep.əˈdɝː.mɪs/
Connective tissueMô liên kết /kəˌnek.tɪv ˈtɪʃ.uː/ /-ˈtɪs.juː/
Muscle tissueMô cơ/ˈmʌs.əl ˈtɪʃ.uː/ -ˈtɪs.juː/
Nervous tissueMô thần kinh/ˈnɝː.vəs -ˈtɪs.juː /

3. Xương: Bone

Từ vựngNghĩaPhiên âm
skullxương sọ /skʌl/
Iliumxương chậu /ˈɪl.i.əm/
pelvis/ˈpel.vɪs/
Patellaxương bánh chè /pəˈtel.ə/
kneecap/ˈniː.kæp/
cuboidxương cổ chân /ˈkjuː.bɔɪd/

III. Bài xích tập giờ đồng hồ anh tự vựng về khung người người

Để ghi ghi nhớ được những từ vựng vẫn học sinh sống trên, dưới đây Patado cung cấp một số bài tập từ bỏ vựng nhà đề cơ thể người khiến cho bạn ghi nhớ sâu hơn, cùng làm cho với Patado nhé!

Để có sức khỏe tốt hãy nhớ là tập thể dục thể thao mỗi ngày nhé, tham khảo Các môn thể thao tiếng anh bằng tiếng anh.

*

*

*

*

Bài viết trên đây là một số trường đoản cú vựng về khung hình người và bài xích tập có tương quan mà Patado muốn reviews đến bạn đọc. Có lẽ qua bài viết trên các bạn đã bổ sung được tương đối nhiều từ vựng về chủ đề cơ thể người rồi đúng không nào nào? bạn có tiếp tục theo dõi Patado không? Hãy nhớ theo dõi Patado để update những bài viết bổ ích, đầy đủ kinh nghiệm về cách học tiếng Anh nhé!