4+ Với m+1=0⇔m=-1⇒0>-4(luôn đúng) nên nhậnm=-1(1)+ Vớim+1>0⇔m>-1Xét hàm sốgx=x2-2xcóg"x=2x-2=0ta có BBT trên 4;+∞làTừ BBT suy ra+ Vớim+10⇔m-1Từ BBT của gxsuy ra không có m thỏa mãn" /> 4+ Với m+1=0⇔m=-1⇒0>-4(luôn đúng) nên nhậnm=-1(1)+ Vớim+1>0⇔m>-1Xét hàm sốgx=x2-2xcóg"x=2x-2=0ta có BBT trên 4;+∞làTừ BBT suy ra+ Vớim+10⇔m-1Từ BBT của gxsuy ra không có m thỏa mãn" />

SỐ CÁC GIÁ TRỊ NGUYÊN CỦA THOẢ MÃN LÀ

Số các giá trị nguyên của tham M∈-2019;2019để hàm số y=m+12-2mx+6mx-1đồng thay đổi trên khoảng 4;+∞?


Bạn đang xem: Số các giá trị nguyên của thoả mãn là

Chọn D.

ĐK:x#1

Ta cóy"=m+1x2-2m+1x-4mx-12

Để hàm số đồng vươn lên là trên4;+∞ thìy"≥0; ∀x>4

*

*

+ cùng với m+1=0⇔m=-1⇒0>-4(luôn đúng) bắt buộc nhậnm=-1(1)

+ Vớim+1>0⇔m>-1

*

*

Xét hàm sốgx=x2-2xcóg"x=2x-2=0

*

ta bao gồm BBT trên 4;+∞là

*

Từ BBT suy ra

*

*

+ Vớim+10⇔m-1

*

*

Từ BBT của gxsuy ra không tồn tại m thỏa mãn.

Từ (1) cùng (2) suy ra m≥-1màm∈-2019;2019

m nguyên nênm∈-1;0;...;2019

⇒có 2021 số thỏa mãn


Cho y=fx là hàm đa thức bậc 4, tất cả đồ thị hàm số y=f"x như hình vẽ bên . Hàm số y=f5-2x+4x2-10x đồng phát triển thành trên khoảng tầm nào dưới đây?

*


Xem thêm:

Cho hàm số y=fxliên tục bên trên Rvà có đồ thị như hình vẽ bên. Hotline S là tập hợp tất cả các số nguyên mđể phương trình fsinx=3sinx+mcó nghiệm thuộc khoảng tầm 0;π.Tổng các bộ phận của S bằng

*


Cho hàm số y=fx tiếp tục trên đoạn <-2;4>và bao gồm đồ thị như hình bên. Số nghiệm thực của phương trình 3fx-5=0trên đoạn <-2;4>là

*


*