Bái tập câu bị động ở thì hiện tại đơn

Học phương pháp chuyển trường đoản cú câu chủ động (Active voice) thanh lịch câu bị động (Passive voice) thật tiện lợi bạn gồm tin không? lý thuyết không rắc rối, khó nhớ mà còn khiến cho giải quyết rất nhanh các dạng bài bác tập tương quan đến câu bị động. Sau đây cửa hàng chúng tôi xin trình làng đến cho mình những bài tập câu bị động tất cả kèm đáp án đầy đủ.

Bạn đang xem: Bái tập câu bị động ở thì hiện tại đơn

*

Tổng hợp bài xích tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau thanh lịch câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should do your homework.

➔___________________________________.

3. Phái nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will mở cửa her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had khổng lồ postpone the meeting because the quái vật was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu dưới đây sao mang đến nghĩa không núm đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her to lớn school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm:

Exercise 4: Chia những động tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là công ty ngữ chỉ vật nên không thể sinh hoạt dạng dữ thế chủ động phải đưa thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc bị động “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là công ty ngữ chỉ vật bắt buộc không thể nghỉ ngơi dạng chủ động phải chuyển thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được khuyến mãi ngay bởi bạn bè của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by phái mạnh in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to lớn postpone because the monster was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said to be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought khổng lồ have built bridge 2 years ago.

6. I want lớn be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard to lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn đái thuyết đã có viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day yêu cầu chia tiêu cực ở thì lúc này đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month cần chia câu thụ động ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight buộc phải chia câu tiêu cực ở thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu nhà động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet đề xuất chia câu tiêu cực ở thì lúc này hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… yêu cầu chia câu thụ động ở thì bây giờ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago buộc phải chia câu thụ động ở thì thừa khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

(dấu hiệu: yesterday đề xuất chia câu tiêu cực ở thì quá khứ)


Thực hành các dạng bài bác tập về câu tiêu cực trong tiếng anh rất cần thiết cho học viên để có công dụng cao trong các bài kiểm tra.